Latvian


Apliecinu, ka ar TSI Bibliotēkas lietošanas noteikumiem esmu iepazinies/-usies un apņemos tos ievērot. Atļauju un piekrītu, ka AS "TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTS", Reģ. Nr. 40003458903, Lomonosova 1, Rīga, LV-1019SIA LAT ASSIST, reģ. Nr. 40003917596, apstrādās manus personas datus, kas nepieciešami bibliotēkas izmantošanas statistikas datu apstrādei


English


I acknowledge that I have read and understood the TSI Library Terms of Use. I hereby authorize and agree that JSC "TRANSPORT AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE" Reg. No. 40003458903, Lomonosova 1, Riga, LV-1019SIA LAT ASSIST, reg. No. 40003917596, will process my personal data necessary to process Library statistics.